คติธรรม

สิงหาคม 25, 2008

คติ หมายถึง การให้ข้อคิดที่ดี แนะนำแนวทางที่ดี

ธรรม หมายถึง คือ แนวทางการปฏิบัติเพื่อลดละกิเลส ชำระจิตใจให้ผ่องใส  เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฐิ ใครปฏิบัติตามแล้วย่อมได้ผลดี

คติธรรม หมายถึง การให้ข้อคิดที่ดี ที่ถูกต้องที่ใครๆ ปฏิบัติตามแล้วย่อมจะได้รับผลดี

Advertisements